PDA

View Full Version : Menseregte SkendingMichelle Mans
23 Jun 2009, 13:21
Menseregte Skending

In die algemeen is elke kriminaliteit alreeds 'n menseregteskending. In die geval van 'n rasgebasseerde kriminaliteit soos wat ek op die forum plaas, word die kriminaliteit vererger deurdat dit uiters kwetsend is agv die raskonnotasie.

Bv die Reitz-koshuis storie is gesien as 'n baie ernstige skending van menseregte, terwyl daar haas geen kriminele oortreding plaasgevind het nie (dws niemand het tasbare skade gely nie), maar daar is 'n vreeslike bohaai oor gemaak Omdat dit wit vs swart was. Veel erger misdade menseregte soos moord word nie eens in die internasionale media genoem nie, wanneer dit swart op wit is, en die menseregteskending word sommer ook geignoreer, terwyl die skade oneindig meer is as in die Reitz-geval.

In die gevalle wat ek reeds geplaas het, is daar m.i. 'n saak te make vir 'n groepsregteskending wat rassistiese gebasseer en gemotiveer is. Jy het volgens die Handves Regte ‘n reg om te lewe, jy het die reg tot privaatheid in jou eie omgewing,as dit dan ontneem word, wat word dit dan genoem? Misdaad of menseregte skending.

Menseregte
Menseregte verwys na die "basiese regte en vryhede waarop alle mense geregtig is, wat dikwels geag word as sou dit die reg tot lewe en vryheid, vryheid van denke en uitdrukking en gelykheid voor die reg insluit."Die Verenigde Nasies se Universele Verklaring van Menseregte stel dit as volg: "Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore. Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.

Human rights refer to the "basic rights and freedoms to which all humans are entitled." Examples of rights and freedoms which have come to be commonly thought of as human rights include civil and political rights, such as the right to life and liberty, freedom of expression, and equality before the law; and economic, social and cultural rights, including the right to participate in culture, the right to food, the right to work, and the right to education.“ All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Michelle Mans
23 Jun 2009, 13:22
DIE HANDVES VAN REGTE

Om 'n kultuur van menseregte te bou, is dit belangrik dat elke burger weet wat sy of haar regte is en die verantwoordelikhede verstaan. Die SAMRK beskerm en bevorder die menseregte van al die mense van Suid-Afrika. Wat volg is 'n eenvoudige weergawe van die Handves van Regte. 'n Volledige weergawe is opgeneem in Hoofstuk 2 van die Grondwet.

Gelykheid
Daar mag nie teen jou diskrimineer word nie. Maar regstellende aksie en billike diskriminasie word toegelaat.

Menswaardigheid
Jou waardigheid moet respekteer en beskerm word.

Lewe
Jy het die reg tot lewe.

Vryheid en sekerheid van die persoon
Jy mag nie sonder verhoor aangehou word, gemartel of wreed gestraf word nie. Huishoudelike geweld word nie toegelaat nie.

Slawerny, knegskap en gewonge arbeid
Slawerny, knegskap en gewonge arbeid word nie toegelaat nie.

Privaatheid
Jy mag nie deursoek word nie en jou huis of jou besittings mag ook nie deursoek word sonder dat die behoorlike prosedures deur die polisie gevolg is nie.

Vryheid van godsdiens, geloof en opinie
Jy mag dink en glo wat jy wil en jy mag die godsdiens van jou keuse beoefen.

Vryheid van spraak
Alle mense (wat die media insluit) kan sÍ wat hulle wil.

Samekoms, optog, plakkaatbetoging en petisie
Jy mag 'n optog en 'n plakkaatbetoging hou en 'n griefskrif oorhandig. Maar jy moet dit vreedsaam doen.

Vryheid van assosiasie
Jy mag jou assosieer met wie jy ookal wil.

Politieke regte
Jy kan die politieke party van jou keuse steun. As jy 'n burger is, en minstens 18 is, mag jy stem.

Burgerskap
Jou burgerskap mag nie van jou af weggeneem word nie.

Vryheid van beweging en woonplek
Jy mag na enige plek in Suid-Afrika gaan en woon waar jy wil.

Vryheid van handel, werk en professie
Jy kan enige werk doen waarop jy besluit.

Arbeidsverhoudinge
Jy mag jou by vakbonde aansluit en staak.

Omgewing
Dis is jou reg om 'n gesonde omgewing te hÍ.

Eiendom
Jou eiendom kan net van jou af weggeneem word as die regte reŽls gevolg word.

Behuising
Die regering moet seker maak dat mense toegang het tot behoorlike behuising.

Gesondheidsorg, kos, water en maatskaplike sekuriteit
Die regering moet seker maak dat jy toegang het tot kos en water, gesondheidsorg en maatskaplike sekuriteit.

Kinders
Kinders onder die ouderdom van 18 het spesiale regte, soos die reg om nie mishandel te word nie.

Onderwys
Jy het die reg tot basiese onderwys, wat volwasse basiese onderwys insluit, in jou eie taal (as dit moontlik is).

Taal en kultuur
Jy kan die taal gebruik wat jy wil en die kultuur van jou keuse beoefen.

Kulturele, godsdienstige en taalgemeenskappe
Gemeenskappe kan hulle eie kultuur geniet; hulle eie godsdiens beoefen; en hulle eie taal gebruik.

Toegang tot inligting
Jy het die reg op toegang tot enige inligting wat die regering het.

Billike administratiewe optrede
Optrede deur die regering moet regverdig wees.

Toegang tot die hof
Jy kan 'n hof of 'n soortgelyke struktuur laat besluit oor 'n regsprobleem.

Gearresteerde, aangehoude en beskuldigde persone
Diť regte beskerm mense wat inhegtenisgeneem, in die tronk is of van 'n misdaad beskuldig word.

THE BILL OF RIGHTS

To build a culture of human rights, it is important for every citizen to know their rights and understand their responsibilities. The SAHRC protects and promotes human rights for all the people of South Africa. The following is a simple version of the Bill of Rights. For the full version, please read Chapter 2 of the Constitution.

Equality
You cannot be discriminated against. But affirmative action and fair discrimination are allowed.

Human dignity
Your dignity must be respected and protected.

Life
You have the right to life.

Freedom and security of the person
You cannot be detained without trial, tortured or punished cruelly. Domestic violence is not allowed.

Slavery, servitude and forced labour
Slavery, servitude and forced labour are not allowed.

Privacy
You cannot be searched or have your home or possessions searched, without the proper procedures being followed by the police.

Freedom of religion, belief and opinion
You can believe and think whatever you want and can follow the religion of your choice.

Freedom of expression
All people (including the press) can say whatever they want.

Assembly, demonstration, picket and petition
You can hold a demonstration, picket and present a petition. But you must do this peacefully.

Freedom of association
You can associate with whomever you want to.

Political rights
You can support the political party of your choice. If you are a citizen, and at least 18 years old, you can vote.

Citizenship
Your citizenship cannot be taken away from you.

Freedom of movement and residence
You can go and live anywhere in South Africa.

Freedom of trade, occupation and profession
You can do whatever work you choose.

Labour relations
You may join trade unions and go on strike.

Environment
You have the right to a healthy environment.

Property
Your property can only be taken away from you if the proper rules are followed.

Housing
The government must make sure people get access to proper housing.

Health care, food, water and social security
The government must make sure you have access to food and water; health care and social security.

Children
Children under the age of 18 have special rights, like the right not to be abused.

Education
You have the right to basic education, including adult basic education, in your own language (if this is possible).

Language and culture
You can use the language you want to and follow the culture that you choose.

Cultural, religious and linguistic communities
Communities can enjoy their own culture; practice their own religion; and use their own language.

Access to information
You have the right to any information, which the government has.

Just administrative action
Actions by the government must be fair.

Access to courts
You can have a legal problem decided by a court, or a similar structure.

Arrested, detained and accused persons
These rights protect people arrested, imprisoned or accused of a crime.

Michelle Mans
23 Jun 2009, 13:28
Gross violations of human rights
By Hanna Newcombe

There are two kinds of human rights. I am not thinking now of the distinction between civil-political and economic-social-cultural rights as distinguished in the Universal Declaration of Human Rights, nor of the distinction between individual and group rights. These distinctions are valid in their context, but I wish to draw attention here to something quite different.

The distinction to be made is between gross human rights violations (GHRV) and milder kinds of violations, though of course, all violations should be avoided. Perhaps the difference should be seen as one between crimes and torts; though both are illegal acts, crimes are much more serious. Or, in religious ethics terms, it is like the difference between deadly sins and venial sins.

GHRV refers to acts such as genocide, torture, death squad murders, disappearances, abductions, slavery, mass rape, and ethnic cleansing. These actions result in death, maiming, physical pain, bodily violation, deprivation of freedom, and deprivation of home and means of livelihood. Besieging of cities with the aim of mass starvation of the inhabitants should be included, as well as deliberate blockage of food or medical aid to stricken areas.

Boere Pelgrim
23 Jun 2009, 18:31
Uitstekend opgesom.

Ridder Van Die Langpad
23 Jun 2009, 18:44
Michelle jy het my ondersteuning 100%.
Enige misdryf teenoor 'n mens is 'n skending van sy regte.
En die hoogste gesag moet verantwoordelik gehou word daarvoor.

Kan ek as landsburger die regering laat aankla indien ek vind my regte word geskend?
En watter prosedure volg ek?

Hornett
23 Jun 2009, 20:32
Michelle jy het my ondersteuning 100%.
Enige misdryf teenoor 'n mens is 'n skending van sy regte.
En die hoogste gesag moet verantwoordelik gehou word daarvoor.

Kan ek as landsburger die regering laat aankla indien ek vind my regte word geskend?
En watter prosedure volg ek?

:icon_eyep

Hornett
23 Jun 2009, 20:35
Michelle jy het my ondersteuning 100%.
Enige misdryf teenoor 'n mens is 'n skending van sy regte.
En die hoogste gesag moet verantwoordelik gehou word daarvoor.

Kan ek as landsburger die regering laat aankla indien ek vind my regte word geskend?
En watter prosedure volg ek?


Goeienaand Almal ek wil net uitvind of enige 1 hier dalk weet wat die hooggeregshof uitslag raakende die Vuurwapen wet vandag was?
Enige inligtin sal erg waardeer word.


Groete Hornett!!!

:icon_eyep

Michelle Mans
24 Jun 2009, 10:00
Ridder Van Die Langpad,
Hier is jou antwoord.
Die Openbare Beskermer (http://polity.org.za/html/govt/pubprotector)
Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (http://www.sahrc.org.za)

Michelle Mans
24 Jun 2009, 10:03
Hornett,
Hier is jou antwoord.

Vuurwapens: Hoe dan nou?
Jun 24 2009
http://jv.news24.com/Beeld/Suid-Afrika/0,,3-975_2532427,00.html

Hoe gaan staatsamptenare in die toekoms byhou as hulle die afgelope vyf jaar net die helfte van die sowat 700 000 aansoeke om bevoegdheidsertifikate vir vuurwapeneienaars kon hanteer?

Vyf jaar nadat die eerste bevoegdheidsertifikate kragtens die nuwe Wet op Vuurwapenbeheer uitgereik is, moet al diť sertifikate weer in die volgende vyf jaar hernu word.

So het adv. Bertus Bergen-thuin SC gister namens die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) in die hooggeregshof in Pretoria aangevoer.

Die SAJWV doen van gister in die hof dringend aansoek om ’n tussentydse bevel dat vuurwapens wat kragtens die Wet op Vuurwapens en Ammunisie van 1969 gelisensieer is, steeds as wettig beskou word totdat ’n aansoek oor die nuwe Vuurwapenbeheerwet afgehandel is.

In diť hoofaansoek oor die nuwe wet wat op 1 Julie 2004 in werking getree het, gaan die SAJWV die hof vra om skedule 1 daarvan ongrondwetlik te verklaar.

Skedule 1 bevat die oorgangsmaatreŽls waarvolgens vuurwapeneienaars van 1 Julie 2004 tot 30 Junie 2009 tyd gehad het om hul lisensies te laat hernu. Diť wat dit nie hernu het nie, kon van hul wapens ontslae raak.

Intussen is alle bestaande lisensies tot 30 Junie geldig.

Bergenthuin het gesÍ in die hoofaansoek gaan gevra word dat skedule 1 ongeldig verklaar en vervang word met ’n nuwe, billike oorgangstelsel.

Die eienaars met lisensies kragtens die 1969-wet sal nŠ 30 Junie van hul eienaarskap ontneem word as hulle nie om lisensiehernuwing aansoek gedoen het nie.

Hulle is behoorlik gelisensieer kragtens die 1969-wet. “Dit was wettig.” Daardie vuurwapenbesit sal onwettig word op 1 Julie vanjaar en dŪt is skending van ’n reg.

Bergenthuin het voorts gesÍ die minister van polisie het nie hulpbronne om die hernuwingsaansoeke af te handel nie.

Die staatsamptenare het die afgelope ses maande eers die gevolge van skedule 1 van die wet besef.

Die minister moet ook “feite gee waarvan afgelei kan word dat wettige vuurwapens tot geweld in Suid-Afrika bydra”, het hy gesÍ.

Die SAJWV meen sy lede se reg op administratiewe billikheid word geskend deur die onregverdige en onlogiese oorgangsbepalings van die nuwe wet.

Luidens die minister se hofstukke het geen administratiewe aksie egter al plaasgevind in diť gevalle waar lisensies nog nie hernu is nie.

Dit is onseker hoeveel mense die bepalings in skedule 1 sal gebruik om van hul vuurwapens ontslae te raak.

“Die applikant (SAJWV) se vrese dat 1,3 miljoen vuurwapens binne die volgende twee weke in die hande van die polisie sal beland, is ongegrond.”

Luidens die minister se hofstukke bespiegel die SAJWV “oor die verskeie hipotetiese scenario’s wat mag voorkom” en saai die vereniging agterdog oor die administratiewe vermoŽ van die polisie voordat dit getoets is.

Die geding word vanoggend voor regter Bill Prinsloo hervat.

Hektor
24 Jun 2009, 10:43
Hoekom dan onderskeidelik laers vir "Misdaad" en "Menseregte"?

Menseregte het altyd 'n politieke implikasie - terwyl misdaad veral 'n personlike of sosiale implikasie het. Dis maar in die sagte wetenskape so.

Menseregte is natuurlik ook 'n neomarxistiese konsep. Dus wonder ek maar of ons so iets op die forum moet he.